Лабораторията по приложна лингвистика
възниква през 2002 година по инициатива на трима лингвисти от Катедрата по български език. Целта на изследователите е да се създаде творческо обединение, което да проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в план на езика и в план на речта, синхронно и диахронно.

В рамките на кратката история на лабораторията към състава на творческия екип бяха привлечени още четирима преподаватели от катедрата, както и няколко докторанти и студенти от филологическите специалности и от специалност информатика. Членовете на лабораторията участваха в разработката на научен проект на тема “Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия”, който беше разпределен в три части, всяка от които беше отчетена успешно в рамките на съответната календарна година с публикации по темата.

Научните интереси на членовете на колектива са в сферата на анализа на комуникацията, билингвизма, психолингвистиката, теорията на книжовните езици и езика на медиите.